نگرش..

در کتاب خاطرات نلسون ماندلا آمده:
فرق من و زندانبانم را میدانی؟
زمانی که پنجره کوچک سلولم را باز می کند،
او تاریکی و غم را می بیند،
و من روشنایی و امید را …
نگرش شماست که زندگی شما را میسازد…

Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  زندگی و سلف سرویس

نظر شما چیست؟

avatar
700