نماد برای فرشی کردن واژه های عرشی است!!!

روانشناسی، عرفان و ادبیات آنجا که به تبیین پدیده های غیر مادی و انتزاعی می پردازند، ناگزیر از بکار بردن نماد ها برای تشخص بخشیدن به آنها هستند. زیرا هستی غیر مادی که به تعبیر عرفا « هستی مطلق» است و از جهان مادی در برابر آن به «نیستی» تعبیر می کنند، با زبانی که از آن برای تشریح پدیده های مادی کار می گیریم، توضیح پذیر نیست. آنجا که ابوالمعانی بیدل می گوید:

ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان                          با همه شوخی مقیم پرده های راز ماند

اشاره به نارسایی زبان در بیان موضوعات انتزاعی و غیر مادی دارد.

حتما بخوانید:  تفاهم

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

avatar
700