نظریه و روال کار در رویکرد موری بوئن

نظریه و روال کار در رویکرد موری بوئن

رویکرد موری بوئن را که نظریهٔ نظامهای خانوادگی نامیده می شود، می توان پلی دانست میان دیدگاههای روانپویشی و چشم اندازهای محکمتر سیستمها. نظریهٔ بوئن مبتنی بر دیدگاه نظامهای طبیعی است که آدمی را محصول فرایندی تکاملی میداند، و در عین حال، واجد ویژگیهایی است که در تمامی فرایندها طبیعی حضور دارد.
او که در حوزهٔ خانواده درمانی یک نظریهپرداز عمده به شمار می آید، خانواده را در حکم یک نظام ارتباط عاطفی میداند و برای تبیین فرایندهای عاطفی حادث در خانوادههای هستهای و گسترده، هشت مفهوم به هم مرتبط را عرضه می دارد.

نظریه و روال کار در رویکرد موری بوئن

تفکیک خویشتن

مفهوم تفکیک خویشتن، یعنی، میزانی که یک عضو خانواده می تواند کارکرد عقلانی خود را از کارکرد هیجانی متمایز ساخته و لذا از امتزاج با هیجاناتر غالب در خانواده احتراز کند، سنگ بنای نظریهٔ بوئن است. در شرایط فشار روانی، اعضای حاضر در روابط دو نفره گرایش به آن دارند که دست به بارگیری زده و با شخص ثالثی مثلث سازی کنند تا از این رهگذر شدت فشار را کم کرده و ثبات را مجددا برقرار سازند.

نظام عاطفی خانواده معمولا توسط زوجینی که از سطوح تفکیک مشابهی برخوردارند، شکل میگیرد؛ اگر این نظام بی ثبات باشد، طرفین به دنبال روشهایی برای کاهش تنش و حفظ تعادل برمی آیند، که گاه به بهای ایجاد مشکل برای یک کودک آسیب پذیر و مستعد امتزاج تمام می شود. جایگاه والدین در میان همشیرهایشان نشانه هایی را فراهم می سازد مبنی بر اینکه در این فرایند فرافکنی خانوادگی کدام کودک برگزیده خواهد شد..

 

حتما بخوانید:  اصول اخلاق حرفه ای در مشاوره

گسلش عاطفی

می توان از مفهوم گسلش عاطفی برای توصیف این موضوع استفاده کرد که برخی از اعضای خانواده که به سن بلوغ رسیده اند میکوشند تماس خود را با خانواده قطع کنند، چونکه به اشتباه فکر میکنند می توانند جلوی امتزاج خویش را بگیرند. اما هرچه سطح تفکیک خویشتن در طی چند نسل به تدریج کمتر می شود، سرانجام امکان دارد که در اثر این فرایند انتقال چندنسلی، نشانههای بدکاری شدیدی پدیدار شود. جایگاه همشیرها در زوجین بر تعامل آنان تأثیر میگذارد. بوئن در ادامه بسط نظریه خویش به کل جامعه، چنین اعتقاد یافت که فشارهای بیرونی و روانی موجب کاهش سطح کارکردی تفکیک جامعه و لذا واپسر وی اجتماعی می شود.

 

حتما بخوانید:  نظریه بین نسلی بوئن

مصاحبه های ارزیابی خانواده

از دید یک درمانگر بوئنی، مصاحبه های ارزیابی خانواده مبتنی بر عینیت و بی طرفی است، سعی می شود که درمانگر بیرون گود بماند، و لذا در شبکه عاطفی خانواده مثلث سازی نشود. نسل نگارها ابزار مفیدی برای توصیف نظام ارتباطی خانواده در طی حداقل سه نسل هستند.

بوئنی ها برای درمان، به شیوهای آرام و کاملا مثلث زدایی شده با زوجین به کار می پردازند و میکوشند امتزاج میان آنها را بر طرف سازند. اهداف آنها عبارت اند از: کاهش اضطراب و رفع نشانهها و، نهایتا، به حداکثر رساندن تفکیک شخصی هر عضو در خانواده هستهای و خانواده مبدأ.

 

 

منبع: کتاب خانواده درمانی گلدنبرگ و گلدنبرگ

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700