«میم» و «ت»

روانشناسان اثر شش «میم » را در تربیت کودک با توجه به نیازهای روانی اش موثر میدانند : این شش میم را هر کس در کارنامه ی گذشته ی زندگیش دریافت کرده باشد ، میم هفتمش «موفقیت» است که خود به خود پدید خواهد آمد :

1- تو محبوبی    2- تو محترمی   3- تو میتوانی   4- تو مهمی    5- تو مفیدی   6- تو میفهمی

اگر ما در رفتار وگفتارمان این شش میم را به فرزندانمان اتقال دهیم میم هفتم «موفقیت »خود به خود خواهد آمد یعنی باطری روانی انرژی دهنده ی فرد شارژ خواهد شد .در آن صورت این کودک در تحصیل وزندگی و کار و… موفق خواهد شد .

حتما بخوانید:  فقط خدا میداند.

بر خلاف این  شش میم چیزهای دیگری هم هستند که اگر پدر ومادرها انجامش بدهند ، عکس این نتیجه را می گیرند  و آن هفت «ت»است که گاهی انجام ندادنشان خیلی سخت است . این هفت «ت» را هر کس دریافت کرد، « ت »هشتمش تباهی است که انتطارش را میکشد:

1- تنبیه     2- توهین    3-تهدید    4- تبعیض    5-تحقیر    6-تنفر     7- ترس

همه ی افراد شکست خورده و جامعه ستیز در کارنامه ی گذشته وکودکی شان این «ت»ها را دارند .

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700