مقالات

 1. اضطراب مرگ از دیدگاه ابن سینا و الیس: رهیافتی مقایسه ای-التقاطی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 2. مقایسه ی رضایت زناشویی در زوجین با همسرگزینی سنتی و غیرسنتی شهر تهران (دانلود فایل کامل مقاله)

 3. هنجاریابی پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه و ارتباط آن با فرسودگی تحصیلی و انگیزش پیشرفت در میان دانش آموزان شهر تهران (دانلود فایل کامل مقاله)

 4. مقایسه  هیجان خواهی در دو گروه از زنان متأهل و مطلقه شهر تهران (دانلود فایل کامل مقاله)

 5. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر کاهش وسوسه­ در افراد وابسته به مواد مخدر ( دانلود فایل کامل مقاله)

 6. مقایسه سبک های هویتی در میان زنان متعهد و غیر متعهد شهر تهران. پژوهش نامه زنان (دانلود فایل کامل مقاله)

 7. ساخت و هنجاریابی پرسشنامه فرزندپروری در نگرش اسلامی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 8. هنجاریابی پرسشنامه احساس شکست و ارتباطش با ناامیدی و افسردگی در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 9. مولفه های تئاتر درمانی در خانواده: نگرشی جدید در حل تعارضهای زناشوئی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 10. مطالعه همبستگی رقابتجویی و احساس شکست در بین کارمندان دانشگاهی ایران (دانلود فایل کامل مقاله)

 11. اثربخشی آموزش آرامش روانشناختی مبتنی بر آموزه های اسلامی بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان پسر شاهد ( دانلود فایل کامل مقاله )

 12. ارتباط میان بحران هویت و مسئولیت در میان نوجوانان ( دانلود فایل کامل مقاله)

 13. نقش بهزیستی روانشناختی در ارتقاء سلامت روانی خانواده ( دانلود فایل کامل مقاله)

 14. اثر بخشی آموزش زمان وجودی بر رضایت زناشویی زنان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 15. نقش واسطه ای جنسیت در ارتباط میان سبک زندگی و سازگاری زناشوئی معلمان دوره متوسطه ( دانلود فایل کامل مقاله)

 16. مقایسه راهبردهای تنظیم هیجان شناختی در افراد تحت درمان نگهدارنده با متادون، افراد عضو انجمن NA و افراد عادی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 17. نظریه احساس شکست و ناکامی در مقابل نظریه ناامیدی بک در مورد افسردگی و خودکشی؛ تحلیلی بین ایران و ایالات متحده ( دانلود فایل کامل مقاله )

 18. تاثیرتفکرات ناکارآمد شغلی و  اهمال­کاری در بی تصمیمی شغلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 19. پذیرش خود، سازگاری اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 20. مقایسه سبک زندگی و ویژگیهای شخصیتی در بین افراد موفق و ناموفق در جستوجوی کار ( دانلود فایل کامل مقاله)

 21. واکاوی مفهوم رفتارکاریابی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 22. نقش هوش معنوی در تعهد سازمانی کارمندان دانشگاه های شهر تهران ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 23. سبک های فرزند پروری و مدل های دلبستگی در میان دانش آموزان پیش دانشگاهی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 24. ارتباط میان سخت کوشی شناختی در برابر استرس های زندگی و سبک های مقابله ای با تاکید بر تفاوت های جنسیتی ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 25. توجه به سبک زندگی اسلامی در میان جوانان زندانی معتاد و غیر معتاد زندان های استان البرز ( دانلود فایل کامل مقاله ) 

 26. مقایسه سلامت روان و تیپ شخصیتی در کودکان ۱۰ تا ۱۳ ساله فاقد و واجد پدر شهر تهران ( دانلود فایل کامل مقاله)

 27. بررسی نقش جنسیت و اشتغال در رابطه میان بحران وجودی و امید به زندگی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 28. نقش تاب آوری در ارتباط تنظیم هیجان شناختی و کیفیت دوستی دو گروه از دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه علامه طباطبائی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 29. جایگاه انشاء و نوشتن ( دانلود فایل کامل مقاله)

 30. هوش معنوی و رضایت زناشوئی در میان زنان متاهل و غیر متاهل ( دانلود فایل کامل مقاله ) 

 31. رابطه جهت گیری دینی و عملکرد شغلی پاترسون در بین معلمان مدارس منطقه ۹ آموزش و پرورش شهر تهران ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 32. مولفه های سبک زندگی اسلامی و تمامیت خواهی در پیش بینی سازگاری زناشوئی ( دانلود فایل کامل مقاله )

 33. ادراک از خدا و پارانویا در میان دانشجویان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 34. اثربخشى مداخله شناختى رفتاری مبتنى بر مد مارلات بر افزایش خود کارآمدی افراد وابسته به مواد افیونى ( دانلود فایل کامل مقاله)

 35. اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر کاهش تمایل به اعتیاد در میان دانشجویان مرد شهرهای استان تهران ( دانلود فایل کامل مقاله)

 36. بررسی مسئولیت درمیان خانواده های ایرانی دارای فرزند ناتوانی شنوائی، جسمانی و روانی ( دانلود کامل مقاله)

 37. فرسودگی تحصیلی و منبع کنترل در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی ( دانلود کامل مقاله)

 38. ارتباط میان منبع کنترل و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 39. افسردگی، اضطراب و استرس در میان مادران دارای فرزند کاشت حلزونی و غیر آن ( دانلود فایل کامل مقاله)

 40. تاثیر تمامیت خواهی والدین بر عزت نفس دانشجویان دختر ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 41. ریشه های کرامت انسانی در آیات قرآن ( دانلود فایل کامل مقاله)

 42. نقش منبع کنترل در افسردگی دانشجویان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 43. بحران وجودی، انتظار از زندگی و هویت درمیان دانشجویان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 44. اثربخشی آموزش مسایل وجودی بر ارتباط زناشوئی زنان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله) 

 45. رابطه ابعادطرحوارههای ناسازگار اولیه وتمایز یافتگی با رغبت به ازدواج در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبائی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 46. اثربخشی آموزش مسایل وجودی بر رضایت زناشوئی زنان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 47. اعتبار و تحلیل عاملی تاسیسی بهزیستی روانشناختی در نمونه ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 48. تاثیر نقش واسطه ای جنسیت در ارتباط میان خود مختاری و صمیمیت دانشجویان متاهل ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 49. اثربخشی آموزش اختیار وجودی بر رضایت زناشویی زنان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 50. نظریه وجودی بعنوان مولفه ای اصلی در فرآیند مشاوره ( دانلود فایل کامل مقاله)

 51. درخشش زمان وجودی بعنوان پناهگاهی در فرآیند مشاوره زناشویی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 52. اضطراب و روان درمانی وجودی؛ رهیافتی عملگرایانه

 53. تبلور زمان وجودی بعنوان ایمنگاه در مشاوره زناشوئی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 54. نقش واسطه ای جنسیت در ارتباط میان پذیرش خود و خودمختاری دانشجویان ایرانی ( دانلود فایل کامل مقاله)

 55. نشانه های ارتباط من-تو وجودی در زندگی مشترک درخشنده ( دانلود فایل کامل مقاله)

 56. نقش برجسته مسایل وجودی در کیفیت زندگی مشترک  ( دانلود فایل کامل مقاله)

 57. اثر بخشی برنامه آموزش معنای زندگی بر بهزیستی روانشناختی ایرانیان بزرگسال ( دانلود فایل کامل مقاله)

 58. نقش معنای زندگی و ارتباط زناشویی در میان زوجین ایرانی دانشگاه پوترا مالزی ( دانلود فایل کامل مقاله)

پاسخ دهید