معنای زندگی و ارتباط آن با هدف و ارزش

معنای زندگی و ارتباط آن با هدف و ارزش

معنای زندگی و ارتباط آن با هدف و ارزش

 

معنای زندگی

معنای زندگی در سال های‌ اخیر‌ برای‌ تعدادی زیادی از انـسان هـا خـصوصا در غرب به یک دغدغه و مسأله مهم تبدیل‌ شده‌ است . در یک بررسی جامع ، بیمعنایی و مـعناداری زنـدگی، دو نـگرش کاملا متفاوت به‌ این‌ مسأله‌ «معنای زندگی» می باشد. قبل از بیان هرگونـه نظریـه ای دربـاره مـعنای زندگی باید تصویری‌ واضـح‌ و کامـل از «پرسـش از معنـای زنـدگی» داشـت و رسیدن به این هـدف در‌ گـرو‌ مـعناشناسی‌ از «معنای زندگی»، «تفکیک تقریرهـای گونـاگون از آن » و بیان «انواع رویکرد در بحث معنای زندگی‌» میباشد‌.

 

حتما بخوانید:  انواع خودکار آمدی ؛ بررسی خودکار آمدی در انسان

معنای زندگی و ارتباط آن با هدف و ارزش

مـعناشناسی مـفهوم «معنای زندگی »

در میان فیلسوفان تحلیلی و نظریه‌ پردازان‌ «معنای زندگی» و حتی در بین عرف ، «مـعنای زنـدگی» بـیشتر به معنای «هدف »، « ارزش » و «کارکرد» زندگی میباشـد‌ و دیگـر‌ نظریـه هـا بدون واسطه یا با واسطه بـه یـکی از این سه‌ معنا‌ بازگشت دارند.

 

هدف زندگی

بخش عظیمی از‌ نظریه‌ های‌ مـعنای زنـدگی بـر اساس معنای «هدف زنـدگی‌» از‌ «معنـای زندگی» بیان شده است . پل ادواردز معتقد است که باید بین هـدف‌ بـرای‌ زنـدگی هر فرد انسانی و هدف‌ در‌ زندگی وی‌ فرق‌ گذاشت‌. کسانی که معتقد‌ بـه‌ وجــود خداوند هستند، میتوان برای کل زندگی آنان‌ هدف‌ یا اهدافی مشخص کرد، ولی دیگران‌ فقط میتوانند از هـدف‌ در‌ زنـدگی سخن گویند. 

 

حتما بخوانید:  کشف معنی زندگی ؛ چگونه به زندگی خود معنا دهید؟

ارزش زندگی‌

یکی‌ از معانی اساسی «معنای زندگی»، «ارزش زندگی» میباشـد. در سـال‌ هـای‌ اخیر فیلسوفان تحلیلی بیشتر از‌ این‌ نظریه‌ دفـاع کـردند، زیـرا‌ معتقد‌ هستند که ارزش های‌ موجود‌ در زندگی هـر شـخص انسانی با دیگران فرق دارد و در یک حد نمیباشد.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700