مشاجره و نه گفت و شنود موریانه ارتباط است.

مشاجره و نه گفت و شنود موریانه ارتباط است.

مشاجره و نه گفت و شنود موریانه ارتباط است.

ارتباط:

آیا شما می دانید ارتباط به چه معناست؟ آیا می دانید هدف از ارتباط گرفتن چیست؟

ما همه روزه برای انتقال احساسات، اندیشه ها، افکار و تمایلات خود با یکدیگر در ارتباطیم. ارتباط چه ساده باشد یا پیچیده، از پیش تعیین شده باشد یا اتفاقی، خواسته باشد یا ناخواسته، بخش عمده از زمان روزانه ما را به خود اختصاص می دهد. در حقیقت ارتباط فرآیندی پویا و اجتناب ناپذیرست. درواقع هم فرستنده و هم گیرنده پیام در آن نقش داشته و دخیل هستند. این فرایند می تواند مملو از خطا باشد و در صورتی می تواند موفقیت آمیز باشد که كه فرستنده و گیرنده دقیقا اطلاعات مشابهی را از ارتباط میان خود استنباط و نتیجه گیری كنند. به بیان دیگر انتقال پیام و دریافت آن باید به گونه ای باشد که برای هر دو طرف واضح و قابل فهم باشد. ارتباط نقش حیاتی را در زندگی ما دارد. بـدون ارتبـاط نمی توانیـم احسـاس شـخص دیگـر را متوجـه شـویم و احسـاس خـود را نسـبت بـه شـخص دیگـر بیـان کنیـم، همچنین بـرای رفـع نیازهای خـود به ارتبـاط نیـاز داریم.

حتما بخوانید:  پرخاشگری در کودکان و ارتباط آن با طلاق والدین

مشاجره:

بیایید به این بپردازیم چرا مشاجره به نوعی موریانه ارتباط است و چگونه می توان آن را حل کرد؟

همان طور که می دانید مشاجره به معنای دعوا و جدال کردن است.به بیان دیگر مشاجره داشتن در یک رابطه یعنی در حال ستیز بودن است. مهمترین دلیل شکست در ارتباط ضعف در انتقال و دریافت پیام است. به این معناست که ما نتوانستیم مفهوم پیام خود را به طور واضح و روشن به فرد مقابل منتقل کنیم و همچنین نتوانسته ایم پیام فرد فرستنده رو هم به خوبی دریافت کنیم. به نظر شما دلیل این امر چه می باشد؟

حتما بخوانید:  نحوه حل تعارض زناشویی و ادامه دادن روابط همسران

مشاجره و نه گفت و شنود موریانه ارتباط است.

گفت و شنود:

بهترین راه حل برای داشتن یک ارتباط موثر، گفت و شنود با یکدیگر داشته باشیم. حال گفت و شنود چیست؟

گفت و شنود متفاوت از گفت و گو کردن است.در حقیقت گفت و گو همان بحث یا مشاجره کردن است.

در گفت و گو هر دو طرف به نوعی نقش فرستنده پیام را دارند و گیرنده ای وجود ندارد یعنی کسی شنونده پیام دیگری نیست. به بیان دیگر در اینگونه از ارتباط افراد مایل به شنیدن و گوش دادن مکالمات هم نیستند و همین امر مانع از درک متقابل از یکدیگر می شود. اینجاست که گفت و شنود معنا پیدا می کند. ارتباط یعنی گفت و شنود. یعنی فردی که صحبت می کند، فرد مقابل شنونده آن صحبت باشد، به این صورت که کاملاً درک و احساس کند، احساس فرد گوینده را و بعد از پایان صحبت او، شروع به صحبت خود کند و احساس و درک خود را از پیام فرستنده بگوید و دراین هنگام فرد مقابل حالا باید شنونده صحبت های او باشد.

حتما بخوانید:  تحصیل در خارج از ایران : تحلیل نظرسنجی 6

 

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700