لزوما” هر تجربه‌ای که دیگران دارند برای ما مناسب نیست…

روباهی از شتری پرسید :
«عمق این رودخانه چه اندازه است؟»

شتر جواب داد: « تا زانو »
ولی وقتی روباه توی رودخانه پرید، آب از سرش هم گذشت و همین طور که دست و پا می‌زد به شتر گفت:
«تو که گفتی تا زانو ! »

شتر جواب داد: « بله، تا زانوی من، نه زانوی تو »

هنگامی که از کسی مشورت می‌گیریم یا راهنمایی می‌خواهیم باید شرایط طرف مقابل و خودمان را هم در نظر بگیریم.

لزوما” هر تجربه‌ای که دیگران دارند برای ما مناسب نیست…

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  درماندگی آموخته شده...

نظر شما چیست؟

avatar
700