رویاها و واقعیت ها

زن با مردی ازدواج کرد که جسور و شجاع بود

و از او جدا شد چرا که همسری مستبد و خودرای بود

 

مرد با زنی ازدواج کرد که آرام و سربه زیر بود

و از او جدا شد چرا که ضعیف و ناتوان بود.

 

زن با مردی ازدواج کرد که درامد خوبی داشت

و از او جدا شد چرا که فقط کار می کرد.

 

مرد با زنی ازدواج کرد که همیشه به ظاهر خود می رسید

و از او جدا شد چرا که بیشتر وقتش را جلوی آینه سپری می کرد.

 

زن با مردی ازدواج کرد که عاشق منش و اجتماعی بود

حتما بخوانید:  شادترین و ناراحت ترین مشاغل دنیا

و از او جدا شد چراکه عیاش و زن باره بود.

مرد با زنی ازدواج کرد که بسیار ساکت و و ابسته بود

و از او جدا شد چراکه بسیار کسل کننده و چسبنده بود.

 

زن با مردی ازدواج کرد که ستاره گروه  بود

و از او جدا شد چرا که در خانه بی بخار و بی خاصیت بود.

 

مرد با زنی ازدواج کرد که پرحرف و اجتماعی بود

و از او جدا شد چرا که فقط می توانست جروبحث بیهوده کند .

 

زن با مردی ازدواج کرد که ورزشکار خوبی بود و از او جدا شد چرا که فقط

حتما بخوانید:  جامعه شناسیٍ یک سبد میوه

یا در حال بازی کردن بود و یا در حال تماشای بازی های  ورزشی.

 

مرد با زنی ازدواج کرد که بسیار مرتب و منظم بود

و از او جدا شد چرا که بسیار وسواسی و کنترل کننده بود.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط