روياها و واقعيت ها

زن با مردي ازدواج كرد كه جسور و شجاع بود

و از او جدا شد چرا كه همسري مستبد و خودراي بود

 

مرد با زني ازدواج كرد كه آرام و سربه زير بود

و از او جدا شد چرا كه ضعيف و ناتوان بود.

 

زن با مردي ازدواج كرد كه درامد خوبي داشت

و از او جدا شد چرا كه فقط كار مي كرد.

 

مرد با زني ازدواج كرد كه هميشه به ظاهر خود مي رسيد

و از او جدا شد چرا كه بيشتر وقتش را جلوي آينه سپري مي كرد.

 

زن با مردي ازدواج كرد كه عاشق منش و اجتماعي بود

حتما بخوانید:  قدر همین شاه را باید دانست

و از او جدا شد چراكه عياش و زن باره بود.

مرد با زني ازدواج كرد كه بسيار ساكت و و ابسته بود

و از او جدا شد چراكه بسيار كسل كننده و چسبنده بود.

 

زن با مردي ازدواج كرد كه ستاره گروه  بود

و از او جدا شد چرا كه در خانه بي بخار و بي خاصيت بود.

 

مرد با زني ازدواج كرد كه پرحرف و اجتماعي بود

و از او جدا شد چرا كه فقط مي توانست جروبحث بيهوده كند .

 

زن با مردي ازدواج كرد كه ورزشكار خوبي بود و از او جدا شد چرا كه فقط

حتما بخوانید:  درویش یکدست

يا در حال بازي كردن بود و يا در حال تماشاي بازي هاي  ورزشي.

 

مرد با زني ازدواج كرد كه بسيار مرتب و منظم بود

و از او جدا شد چرا كه بسيار وسواسي و كنترل كننده بود.

Print Friendly, PDF & Email