راهنمایی و مشاوره در مدرسه ؛ مسئولیت کارکنان

راهنمایی و مشاوره در مدرسه ؛ مسئولیت کارکنان

راهنمایی و مشاوره در مدرسه ؛ مسئولیت کارکنان

 

راهنمایی و مشاوره در مدرسه ؛ مسئولیت کارکنان

اجرای برنامه راهنمایی مدرسه از عهده یک نفر خارج است و موفقیت در آن به همکاری همه افراد جامعه کوچک مدرسه و جامعه بزرگتر نیاز دارد. در اجرای برنامه راهنمایی و مشاوره مدرسه، والدین دانش آموزان و کلیه کارکنان مدرسه و نهادها و مؤسسات اجتماعی باید مشارکت داشته باشند و هر کدام از اهداف راهنمایی و عملکرد آن آگاه باشند. مشاور مدرسه که فردی آگاه و متخصص در حل مشکلات روانی است در برنامه ریزی و گسترش برنامههای راهنمایی، تشکیل جلسات راهنمایی و مشاوره با کارکنان مدرسه و دانش آموزان و والدین آنان، و در صورت لزوم ارجاع دانش آموزان نیازمند به مراکز و مراجع ذیصلاح مسئولیتهای خود را انجام دهد.

راهنمایی و مشاوره در مدرسه ؛ مسئولیت کارکنان

معلم

معلم نقش تعیین کنندهای در موفقیت برنامه راهنمایی مدرسه دارد. او گرچه نمیتواند مستقلا در مشاوره با دانش آموزان زیاد موفق باشد، ولی با تماس دائمی که با دانش آموزان دارد، آنان را بخوبی میشناسد و میتواند اطلاعات ارزندهای درباره اعمال و رفتار دانش آموزان در دسترس مشاور مدرسه قرار دهد و مشاور را در نیل به اهدافش کمک کند.

حتما بخوانید:  نظریه بین نسلی بوئن

مدیر مدرسه

مدیر مدرسه که اداره و رهبری فعالیتهای آموزشی و پرورشی مدرسه را عهده دار است از طریق تنظیم برنامه درسی مناسب و صحیح و حمایت از فعالیتهای مشاور، میتواند تمام کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان را به عملکرد مشاور راغب کند و او را در پیشبرد اهدافش یاری دهد.|
روان شناس مدرسه نیز با فعالیتهای تشخیصی، بررسی و درمان مسائل شخصیتی و ارائه توصیههای تربیتی یار و همکار مشاور در نیل به اهداف برنامه راهنمایی است. مددکار اجتماعی از طریق برقراری رابطه بین خانواده و مدرسه، در حل مشکلات دانش آموزان به مشاور کمک میکند. روان سنج مدرسه با اجرا و تفسیر نتایج آزمونهای روانی در مواقع ضروری، اطلاعات صحیح و مناسبی درباره دانش آموزان در دسترس مشاور قرار میدهد و او را در حل مشکلات دانش آموزان کمک میکند.

حتما بخوانید:  خودتان را پشت در جا نگذارید!

 

مربی بهداشت

مربی بهداشت با اعمال شیوههای صحیح ارتباط با دانش آموزان و والدین و کارکنان مدرسه، سلامت جسمی و روانی دانش آموزان را تأمین میکند و آنان را در نیل به اهداف آموزش و پرورش یاری میدهد. مربی امور تربیتی نیز به نوبه خود با انجام فعالیتهای پرورشی و تهیه برنامه های آموزشی از بروز مشکلات پیشگیری میکند و در صورت نیاز، دانش آموزان را نزد مشاور مدرسه ارجاع میدهد. همکاری و همیاری اعضای انجمن اولیاء و مربیان در پیشبرد اهداف راهنمایی مؤثر است و از والدین دانش آموزان میتوان در تأمین نیازهای گوناگون مدرسه یاری گرفت. متقابلا والدین نیز باید به شیوه صحیحی از فعالیتهای فرزندشان در مدرسه مطلع شوند.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

avatar
700