خوشبختی

خوشبختی به بودنها، شدنها و ماندنها مربوط است تا به داشتن ها !
افسردگی آنگاه پدید می آید که از درون تهی و از بیرون پر هستیم !
آنگاه که از بیرون محکم و استوار به نظر میرسیم اما از درون تهی ، سست و نا استواریم !

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  اجتناب نکن، بپذیر

نظر شما چیست؟

avatar
700