خشم و تعارضات زناشویی

خشم و تعارضات زناشویی

خشم و تعارضات زناشویی

خانواده از ارکان عمده و نهادهای اصلی هر‌ جامعه‌ و یکی از طبیعی‌ترین گروه‌هایی است کـه مـی‌تواند نـیازهای مادی، عاطفی، تکاملی و معنوی انـسان را بـرآورده سـازد. این واحد اجتماعی‌ مبدأ‌ بروز‌ عواطف انسانی و کانون صمیمانه‌ترین روابط و تعاملات بین فردی است. شکل‌‌گیری‌ خانواده با انتخاب همسر آغاز مـی‌شود و هـیچ کـسی نمی‌خواهد همسر نامناسبی انتخاب کند و همه باور دارنـد کـه انتخابشان‌ درست‌ و مناسب‌ است ولی در موارد زیادی این انتخاب‌ها اشتباه و دردناک است.

خشم و تعارضات زناشویی

مـفهوم سازگاری زنـاشویی

در میان مفاهیم مربوط به خانواده و ازدواج، مـفهوم سـازگاری زنـاشویی جایگاه خاصی یافته است. سازگاری‌ زناشویی‌ در‌ دوام یک ازدواج تأثیر عمده‌ای داشته و مـعطوف به محدوده‌ای است که اشخاص‌ متأهل‌، تضاد‌ را کنترل کرده و با یکدیگر کنار می‌آیند. در واقع، ازدواج درجه‌ای از‌ صمیمیت‌ را‌ ایجاد می‌کند کـه در وجـه سـازگارانه آن، افراد تضاد را کنترل کرده و با یکدیگر‌ کنار‌ می‌آیند.

عـلی‌رغم ایـنکه ازدواج رضایت‌بخش یکی از عوامل مهم بهداشت‌ روانی‌ جامعه‌ محسوب می‌شود ولی چنانچه ازدواج و زندگی خانوادگی شرایط مساعدی را برای ارضـای نـیازهای روانـی‌ زوجین‌ ایجاد نکند، نه تنها بهداشت روانی تحقق نمی‌یابد، بلکه اثرهای مـنفی و گـاهی جـبران‌ ناپذیری‌ را‌ به جای می‌گذارد، به گونه‌ای که اختلال‌های عصبی، افسردگی و خودکشی از جمله پیامدهای آن اسـت‌. بـه‌ اعـتقاد وایزمن، شلدون و گورینگ بسیاری‌ از‌ اختلال‌های‌ روان پزشکی، از جمله اختلال‌های جـسمانی، شـناختی، رفتاری و استرس، تحت تأثیر آشفتگی زناشویی و روابط بین‌ فردی‌ اضطراب‌زا‌ است.

همه‌ی زوج ها کم و بـیش بـا مشکلات ارتباطی مواجه می‌شوند، ولی مشکلات‌ ارتباطی‌ در زوج‌های آشفته کمتر از طریق گفتگو حل می‌شود؛ تـعامل ضـعیف و کنترل غیرمؤثر تعارض مشکلات ارتباطی‌ را‌ تداوم می‌بخشد؛ تعامل ضعیف، درک زوج‌ها از یکدیگر را کاهش مـی‌دهد و بـاعث‌ مـی‌شود‌ که همسران نتوانند از یکدیگر حمایت کرده‌ و برای‌ ارضای‌ نیازهای یکدیگر تلاش کنند. کنترل غیرمؤثر تعارض‌ بـه‌ این مـعنی است که مسائل مهم رابطه، حل نشده باقی

می‌ماند و این مسائل غالباً‌ منبع‌ تـعارض‌های تـکراری‌ مـی‌شوند‌، این‌ زوج‌ها بحث‌های مشابه و یکسانی پیرامون موضوع‌ معینی‌ دارند، بدون اینکه مشکل را حل کنند. تعاملات منفی موجب افزایش احتمال‌ طلاق و کاهش جنبه‌های مثبت‌ ازدواجـ‌ مـانند رضایت، تعهد، دوستی و اعتماد‌ در‌ رابطه، می‌شود. زوج‌هایی که می‌توانند تعارضات موجود در رابطه را با به کارگیری‌ روش‌های‌ مـثبت و اسـتفاده‌ی کمتر از تعاملات‌ منفی‌، مدیریت‌ کنند، فضایی فراهم‌ می‌کنند‌ که در آن فرصت‌ بیشتری‌ برای خـود افـشایی و توافق در مورد مشکلات خانواده ایجاد می‌شود و این خـود یکی از‌ روشـ‌های‌ مـهم ایجاد صمیمیت در رابطه است‌.

تعارض زناشویی : پیش درآمد جدایی زوج ها

تـعارضات زناشویی پیش درآمد‌ جدایی زوج‌هاست، که از بگو مگوهای ساده شروع شده و تا درگیری‌های شدید لفـظی، نـزاع و کتک‌ کاری‌ و جدایی گسترش می‌یابد. تـعارض‌ زنـاشویی، حالتی است‌ که‌ زن یک چیز و مـرد چـیز دیگری می‌خواهد، یک مسأله برای مرد مهم است ولی زن از‌ آن‌ متنفّر‌ است. تـعارض زنـاشویی حاصل نیازها، خواسته‌ها و تمایلات‌ ناهمگون‌ زوج هاست‌.

تعارض‌ زناشویی‌ زمانی‌ اتـفاق مـی‌افتد که یکی از طرفین یا هـر دو خـودخواه باشند، یکی از زوج‌ها خودخواهانه و بدون ملاحظه ظرفیت‌‌ها، قابلیت‌ها، طرح‌ها و اهداف دیگری خواسته‌ای را مـطرح مـی‌کند و وقتی‌ آن خواسته محقق نشود، شـروع بـه قـضاوت کردن می‌کند. در ایـن قـضاوت طرف مقابل بد جـلوه داده مـی‌شود و با اهرم‌های سکوت، طرد کردن یا بیان رک و مستقیم خشم و نفرت مجازات‌ می‌شود‌. تحقیقات این مسأله را تأیید کرده و نشان می‌دهد که بـزرگترین پیش بینی کننده‌ی طـلاق و نـارضایتی زنـاشویی، مشکلات مالی، کمبود جـذابیت جنسی و یا کمبود عشق نیست‌. بلکه‌، روشی است که زوج‌ها بوسیله‌ی آن تعارض خود را در مواقع ناسازگاری مدیریت مـی‌کنند و شـیوه‌هایی است که بوسیله‌ی آن با یکدیگر ارتباط بـرقرار‌ مـی‌کنند‌

فرایند تعارض زناشویی

تـضاد و مخالفت‌های‌ کنترل‌ نـشده مـوجب نارضایتی اعضا می‌شود، که در نتیجه آن پیوندها و رشته‌ها می‌گسلد و موجب از هم پاشیدن خانواده می‌شود. تعارض سبب می‌شود روابـط خـانوادگی اثـربخشی خود‌ را‌ از دست بدهد، «انسجام» خانوادگی کاهش یابـد و هـدف‌های خـانواده تـحت تـأثیر نـزاع‌ها و کشمکش‌ها قرار گیرد و در حالت شدید آن موجب شکست زندگی زناشویی و احتمالاً طلاق و جدایی می‌شود. استفاده از الگوهای‌ نامناسب‌ ارتباطی بین زن و شوهرها مشکلات بسیاری را برای خود آنان و اطرافیانشان ایجاد مـی‌کند. این مشکلات به صورت تعارضات بین فردی همراه با برانگیختگی‌های هیجانی (خشم) بروز می‌کند.

علل تعارضات زناشویی

مادن و بولمن علل تعارضات زناشویی را این گونه عنوان می‌کنند:

۱- خرج کردن پول

۲- روابط بـا خـویشاوندان

۳- کودکان

۴- تقسیم‌ کارهای خانه و بچه‌داری

۵- ارتباط و رو راستی (بخصوص در مورد احساسات منفی‌)

۶- محل‌ سکونت‌

۷- دلبستگی غیرجنسی طرفین به شخص دیگر

۸- انتخاب شغل یا درآمد همسر

۹- داشتن یا نداشتن فرزند

۱۰- انـتخاب ‌‌نـوع‌ تفریحات

۱۱- اجتماعی بودن

۱۲- مقدار زمانی که با یکدیگر هستند

۱۳- تنفس‌ (استراحت‌) حاصل‌ از بیماری‌های جسمانی

۱۴- قدرت کنترل بر تصمیم‌گیری‌های خانوادگی 

۱۵- شیوه‌های انجام مراسم مـذهبی.

مـتخصصان‌ دریافتند، زوج‌هایی که در حل تـعارضات زنـاشویی خود موفق هستند، حل موفقیت‌آمیز مسأله‌ را یاد گرفته‌اند، بنابراین‌، استفاده‌ از مهارت‌های مقابله با خشم می‌تواند در کنترل و کاهش این مشکلات بسیار کمک کننده باشد. مهارت‌های ذیـل تـوسط کلینکه تـحت عـنوان «مهارت‌های مقابله با خشم» پیشنهاد شده‌اند: استفاده‌ از سیستم‌های حمایت اجتماعی، مهارت‌های مسأله‌گشای، مهارت‌های خودآرام‌ساز ، مهارت‌های حفظ کنترل درونی، استفاده از مهارت شوخ‌طبعی، ارتباط و مذاکره، آموزش مهارت‌های گوش دادن و بیان صریح احساسات خـود.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


حتما بخوانید:  پروررش کودک مدیر و مدبر : قسمت اول

نظر شما چیست؟

avatar
700