حرص نخورید .ناراحتی را نبلعید .

همانطور که از خوردن غذای مانده و فاسد پرهیز می کنید از جذب کردن و بلعیدن حرفهای بیهوده پرهیز کنید .
 
نگذارید حرف هایی   که به نظر خودتان صحیح نمی آید ذهن تان را خراب کند و باعث شود که دچار تهوع فکری شوید .
 
اگر دلخورید بیان کنید .
اگر می ترسید ترس تان را به زبان بیاورید  .
 
اگر عصبانی هستید عصبانیت تان را نشان دهید .
 
گریه دارید ؟ گریه کنید .
 
مفاهیمی مثل خویشتن داری و سکوت و بردباری را بگذارید کنار .
ناراحتی ها را باید ابراز کرد و گرنه بعدها می شود کابوس .
می شود تیک عصبی .تنگی نفس .خارش تن 
می شود دسیسه چینی و بهانه جویی 
ناخن و لب جویدن و تند تند پاها را تکان دادن .
نگذارید کسی اعتماد به نفس شما را خدشه دار کند .
با نگاه
با لبخند معنی دار
با کنایه
با حرف و طعنه
سعی کنید به خودتان ایمان بیاورید
با خودتان صلح کنید
خودتان را همانطور که هستید دوست داشته باشید .
چهره تان را ، اندام تان را .
صلح کردن با خود آغاز زندگی ست .
از گذشته فرار نکنید و آن را بپذیرید 
با خود مهربان باشید و اشتباهات و غفلت ها را به خودتان ببخشید .
در هر لحظه شاد باشید
Print Friendly, PDF & Email
حتما بخوانید:  زندگی یعنی الان...

نظر شما چیست؟

avatar
700