تو در روان درمانی گیج نمی شوی که گیجی خود را خواهی دید

تو در روان درمانی گیج نمی شوی که گیجی خود را خواهی دید!

تو در روان درمانی گیج نمی شوی که گیجی خود را خواهی دید!

مشاوره و روان درمانگر:

نگاه شما به مشاوره و فرآیند آن چگونه است؟ چه انتظاری از یک روان درمانگر دارید؟

آیا تصور می کنید که مشاور یا روان درمانگر باید تمام مشکلات شما را به تنهایی حل کند؟

مراجعانی که گمان می کنند درمانگر باید راه حلی برای آنها پیدا کند و خودشان را منفعل نشان دهند، بعید است چیز زیادی از مشاوره عایدشان شود. مهمترین هدف مشاوره این است که به مراجع بیاموزد که متکی به نفس شود و نسبت به توانایی خود در اخذ تصمیمات، اعتماد به نفس داشته باشد. در حقیقت مراجع باید مسئولیت اعمال خود را بپذیرد. متکی به نفس بودن به این خاطر است که مراجع یاد بگیرد که چگونه بدون نیاز به کمک مداوم با موقعیتهای آتی زندگی به طریقی سازنده سازش یابد. از نگاه روان درمانگران وجودی متخصص واقعی خود مراجع است که در حال کنکاش در درون خویش است و مشاور مانند حکیمی است که همراه مراجع به درون او سفر می کند.

حتما بخوانید:  مامای واقعی تو روان درمانگر توست

تو در روان درمانی گیج نمی شوی که گیجی خود را خواهی دید

سفر به درون خویش:

روان درمانگر کسی است که همراه مراجع خویش سفر می کند.

کنکاش کردن درون خویش به تنهایی سخت و دردآور است، و روان درمانگر تسهیل و تسکین دهنده این سفر است. این عبارت که “تو در روان درمانی گیج نمی شوی که گیجی خود را خواهی دید!” این پیام را می رساند که فرآیند مشاوره نیست که باعث گیجی مراجع می شود بلکه ذهن خود مراجع که مملو از کلمات و احساست سرکوب شده ای است که حالا در یک اتاق امن و کنار یک حکیم بی طرف، خود را نشان می دهد که حتی شنیدن آنها از زبان خودش، گیج کننده است. روان درمانگر با شنیدن صحبت های مراجع و با همدلی کردن احساسات سرکوب شده مراجع، کمک می کند که احساسات مراجع بازسازی شود.

حتما بخوانید:  نوستالژی از ابزار روان درمانگری است.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700