تحصیلات

دانشگاهی:

۱. دکتری مشاوره، دانشگاه پوترا مالزی. سال ۱۳۹۰
۲. کارشناسی ارشد پیوسته مشاوره، دانشگاه پوترا مالزی. سال ۱۳۸۷
۳. کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشگاه مفید. سال ۱۳۸۶
۴. کارشناسی فلسفه غرب، دانشگاه مفید.

حوزوی:

۱. خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم ( ۱۳۸۲-۱۳۸۶)
۲. اتمام سطح، مطالعات اسلامی، حوزه علمیه قم ( ۱۳۸۲)
۳. سطح دو، مطالعات اسلامی، حوزه علمیه قم (۱۳۸۱)
۴. سطح یک، مطالعات اسلامی، حوزه علمیه قم ( ۱۳۷۸)

دیدگاهتان را بنویسید