تحصیلات

دانشگاهی:

1. دکتری مشاوره، دانشگاه پوترا مالزی. سال 1390
2. کارشناسی ارشد پیوسته مشاوره، دانشگاه پوترا مالزی. سال 1387
3. کارشناسی ارشد فلسفه غرب، دانشگاه مفید. سال 1386
4. کارشناسی فلسفه غرب، دانشگاه مفید.

حوزوی:

1. خارج فقه و اصول، حوزه علمیه قم ( 1382-1386)
2. اتمام سطح، مطالعات اسلامی، حوزه علمیه قم ( 1382)
3. سطح دو، مطالعات اسلامی، حوزه علمیه قم (1381)
4. سطح یک، مطالعات اسلامی، حوزه علمیه قم ( 1378)

پاسخی بگذارید