تاریخچه تحول فکری اریک برن

تاریخچه تحول فکری اریک برن

 

تاریخچه تحول فکری اریک برن

مبتکر اصلی فکر درمان مبتنی بر تحلیل ارتباط محاوره ای فردی به نام گرینکر بود که به سال ۱۹۰۰ میلادی متولد شد و در سال ۱۹۲۱ دکترای طب خود را از کالج طب راش اخذ کرد. وی سپس در رشته عصب شناسی دانشگاههای متعددی به تدریس پرداخت.
تحلیل ساختی – محاوره ای” ، نظریهای منظم و هماهنگ در باره شخصیت و پویاییهای اجتماعی ارائه میدهد که از تجربه بالینی و شکلی از درمان عقلانی و عمل گرا استنتاج شده است.

این نوع درمان به کار اکثریت عظیمی از بیماران روانی می آید، به سهولت به وسیله آنان در می شود و به طور طبیعی با وضع آنان تطبیق می کند. شیوه ساختی ۔ محاوره ای تلاشی بود در جهت از بین بردن معایبی که بر بسیاری از شیوه های قبلی درمان (مستقیم و غیر مستقیم) مترتب بود. زیرا این روش می تواند توانایی بیمار را در تحمل و کنترل اضطرابهایش به سرعت افزایش دهد و روند عملکرد مرضی او را محدود کند.

تاریخچه تحول فکری اریک برن

نظریه تحلیل ساختی -محاوره ای اریک برن

نظریه تحلیل ساختی ۔ محاوره ای، که در آن بر چگونگی روابط متقابل و حالتهای مختلف شخصیت به حالتهای من تأکید می شود، فکر جدیدی نیست، بلکه در گذشته های بسیار دور ریشه دارد. انسان همواره میخواسته است که به چگونگی روابطش با خود و دیگران پی ببرد و پویاییهای آن را شناسایی کند.

اعتقاد به دو بعد خوب و بد در انسان و کشمکش بین آنها از آغاز پیدایش انسان رایج بوده است و در سرتاسر تاریخ و فلسفه ادیان از آن یاد شده است. این اعتقاد به ماهیت دو بعدی انسان در آثار مربوط به تعلیم و گذاشته است و حتی به صورتهای متنوع و گسترده تری تبیین شده است.
فروید، همان طوری که می دانیم، شخصیت را به سه جزء نهاد، خود و فراخود تقسیم کرده است و بر اساس آن رفتار انسان را توجیه می کند. اريك برن در آغاز زندگی حرفهای خود از روانکاوی استفاده می کرد ولی بعد از مدتی از آن کناره گرفت و توجیه خاص خود را از ساخت شخصیت و رفتار به دست داد.

در واقع، شیوه برن سازشی است بین روانکاوی و تحلیل روابط متقابل. بدین معنی که او روانکاوی را به منزله هسته و روش تحلیل ارتباط قابل را به منزله سیب می داند. این تعبیر بدان معنی است که هسته ساده تر و راحت تر در داخل سیب می گنجد تا سیب در داخل هسته.

 

حتما بخوانید:  مراحل درمان واقعیت درمانی (3)

عقده حقارت آدلر

آدلر، در نظام روان شناسی خویش، به مفاهیم عقده حقارت، برتری طلبی و شیوه زندگی معتقد بود و برن به صراحت اعلام میدارد که از نظریات آدلر در تدوین شیوه روان درمانی خویش سود جسته است. مهمترین جنبه تشابه این دو در مفهوم «شیوه زندگی» آدلر با مفهوم قصه زندگی » مطرح شده به وسیله اریک برن است. شیوه زندگی مفهومی است که علاوه بر هدفهای زندگی شامل اعتقادات فرد در باره خود و جهان پیرامونش نیز هست و فرد را در رسیدن به هدفهای تخیلیش یاری میدهد. «قصه زندگی»، از طرف دیگر، به معنی طرح زندگی است و نشان دهنده مهمترین حوادثی است که برای فرد اتفاق خواهد افتاد و اساس و پایههای آن در دوران اولیه زندگی انسان قرار دارد.

درمانهای گروهی اریک برن

برن اولین مراحل کارش را در زمینه تدوین نظریه اش با درمانهای گروهی در خلال جنگ دوم جهانی با سربازان الکلی شروع کرد. سپس، در سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۶، کار گروهیش را در بیمارستان عمومی شهر بریگهام، ایالت یوتا، ادامه داد. تحلیل ساختی در پاییز ۱۹۵۴، بعد از چند سالی که از تکامل مقدماتی آن گذشته بود، با قدری نظم به وسیله برن برای اولین بار مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۱۹۵۶، نیاز به تحلیل ارتباط محاوره ای و نیز تحلیل کلك بازیها و اصول آنها با صراحت و روشنی کافی احساس شده بود و می بایست برنامه درمانی منظمتر و رو به پیشرفتی ریخته می شد.

سه حالت من

برن در سال ۱۹۵۷ مقاله ای با عنوان «سه حالت من» در مجله روان درمانی آمریکا به چاپ رسانید و، در همین سال، مقاله دیگری را تحت عنوان «تجزیه و تحلیل ارتباط مشاوره ای: شیوه گروه درمانی جدید و مؤثر» در کنفرانسی در لوس آنجلس ارائه داد. گروهی درمانگران روانی بر آنند که به هنگام ارائه این مقاله تقریبا ۹۰ درصد کارهای برن در زمینهایجاد شیوه ی روان درمانی جدیدش به پایان رسیده بود. دلیل آنها این است که اولین کتاب اریک برن در سال 1961 با عنوان تحلیل ارتباط محاوره ای در روان درمانی به چاپ رسید.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

avatar
700