برنده ها وبازنده ها(قسمت دوم)

یک برنده یک مسئله بزرگ را به قسمت های کوچک تقسیم میکند و هر قسمت را به سادگی حل می کند
یک بازنده مسئله های کوچک و زیادی را به هم ربط میدهد تا به یک مسئله بزرگ و غیرقابل حل برسد.
a winner takes a big problem and separates it into smaller parts so that it can
.a loser takes a lot off little problems and rolls them together until they are unsolvable

زمان برای یک برنده همیشه در آرامش میگذرد
برای بازنده دونوع زمان وجود دارد:زمانی خیلی هیجان زده و زمانی سست و بی حال.
A winner paces himself
a loser has only tow speeds: hysterical and lethargic.

حتما بخوانید:  مجموعه «از خود تا خود» - قسمت پایانی (تنهاترین تنها در خویشتن خویش)

یک برنده خود را به حدکافی قوی می بیند تا آرام باشد.
یک بازنده نه تنها هرگز آرام نیست بلکه حتی وقت سختی، ضعیف و ظالم هم هست.
a winner feel strong enough to be gentle.
a loser is never gentle- or pettily tyrannous by tums.

یک برنده قدردان توانایی های خود است و از محدودیت هایش هم آگاهی دارد.
یک بازنده از توانایی ها و محدودیت های واقعی خود بیخبر است.
a winner has a healthy appreciation of his abilities; and a keen awareness of his limitations.
a loser is oblivious both of his true abilities and his true limitations.

یک برنده تمرکز میکند.
یک بازنده به همه چیز و همه جا فکر میکند.
a winner focuses
a loser sprays.

Print Friendly, PDF & Email


مطالب مرتبط


نظر شما چیست؟

avatar
700