برنده ها وبازنده ها(قسمت دوم)

یک برنده یک مسئله بزرگ را به قسمت های کوچک تقسیم میکند و هر قسمت را به سادگی حل می کند
یک بازنده مسئله های کوچک و زیادی را به هم ربط میدهد تا به یک مسئله بزرگ و غیرقابل حل برسد.
a winner takes a big problem and separates it into smaller parts so that it can
.a loser takes a lot off little problems and rolls them together until they are unsolvable

زمان برای یک برنده همیشه در آرامش میگذرد
برای بازنده دونوع زمان وجود دارد:زمانی خیلی هیجان زده و زمانی سست و بی حال.
A winner paces himself
a loser has only tow speeds: hysterical and lethargic.

حتما بخوانید:  مثبت اندیشی - تلاش

یک برنده خود را به حدکافی قوی می بیند تا آرام باشد.
یک بازنده نه تنها هرگز آرام نیست بلکه حتی وقت سختی، ضعیف و ظالم هم هست.
a winner feel strong enough to be gentle.
a loser is never gentle- or pettily tyrannous by tums.

یک برنده قدردان توانایی های خود است و از محدودیت هایش هم آگاهی دارد.
یک بازنده از توانایی ها و محدودیت های واقعی خود بیخبر است.
a winner has a healthy appreciation of his abilities; and a keen awareness of his limitations.
a loser is oblivious both of his true abilities and his true limitations.

یک برنده تمرکز میکند.
یک بازنده به همه چیز و همه جا فکر میکند.
a winner focuses
a loser sprays.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700