انواع پاسخ های مشاوره ای : مشاوران بخوانند

انواع پاسخ های مشاوره ای : مشاوران بخوانند

انواع پاسخ های مشاوره ای : مشاوران بخوانند

 

انواع پاسخهای مشاوره برخی از پاسخهای متداول که در جریان مشاوره توسط مشاور به وفور مورد استفاده قرار می گیرند عبارت اند از:

 

پاسخ های ارزیابی

پاسخهایی هستند که مشاور، بدان وسیله تلاش می کند مراجع را از نظر تناسب و صحت در رسیدن به راه حلی معقول برای مشکل مورد بررسی و سنجش قرار دهد. لذا مشاور گفتار و حرکات مراجع را در جلسه مشاوره با توجه به اهداف تعیین شده مورد ارزیابی قرار می دهد و با طرح سئوالات مناسب، او را به سوی خود کاوی و حل مشکل رهبری.

انواع پاسخ های مشاوره ای : مشاوران بخوانند

پاسخ های تعبیری

پاسخهایی هستند که از طرف مشاور برای توضیح مطلب ارایه می شوند. این گونه پاسخ ها بهتر است پس از آشنایی مشاور با نحوه تفکر و احساسات مراجع ارایه شوند. مشاور پاسخهای مراجع را با توجه به شناختی که از او دارد. تعبیر و تفسیر میکند و بدان وسیله مطمئن می شود که مشکلی مراجع را به آن گونه که هسهت درک کرده است.

حتما بخوانید:  خلاصه نظریه واقعیت درمانی گلاسر

 

پاسخهای حمایتی

پاسخ هایی هستند که بدان وسیله مشاور از مراجع حمایت می کند و از میزان نگرانی و ناراحتی او میکاهد. هرگاه مشاور احساسی کند که مراجع به شدت ناراحت و نگران است، برای تقلیل ناراحتیها و نگرانیهای او به ارایه چنین پاسخ هایی به صورت کلامی و .یا غیر کلامی مبادرت میورزد

پاسخهای اطلاعاتی

پاسخ هایی هستند که مشاور به وسیله آن اطلاعات بیشتری را درباره موضوع مورد بحث از مراجع کسب می کند. مشاور سؤالاتی را در ارتباط با موضوع مورد بحث مطرح میسازد و از مراجع می خواهد با دقت به آنها پاسخ گوید. برای آنکه اطلاعات حاصله موثق باشد. مشاور باید هر سؤال را به موقع و در وقت مقتضی مطرح کند. به طوری که مراجع آمادگی پاسخگویی به آن را داشته باشد. مسلماً مراجع زمانی به مشاور اطلاعات درست خواهد .داد که رابطه حسنه مشاورهای درجلسه مشاوره به وجود آمده باشد

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700