نظارت بر روابط نوجوان : نظارت بر روابط اجتماعی نوجوانان چگونه است؟ قسمت دوم

انواع نظریه های ارتباط نوجوان با دیگران

انواع نظریه های ارتباط نوجوان با دیگران

 

ارتباط با دیگران می تواند به دلایل مختلف باشد، به طور مثال برای حل مشکلات و مسائل فردی، رفع تعارضات، تبادل اطلاعات، درک بهتر خود، برآورده کردن نیازهای اجتماعی، نیاز تعلق به یک جمع و نیاز دوست داشتن و دوست داشته شدن این ارتباط، فراگرد تفهم و تفاهم و تسهیم معنی بین یک شخص و انسان های دیگر و حداقل یک نفر است.»

ارتباط با دیگران به شکل چهره به چهره ، کلامی و یا غیرکلامی صورت می گیرد. ارتباطات، بخصوص ارتباط با دیگران آموختنی است. درواقع انسان ها به سه شیوه کلی تمام رفتارهای ارتباطی خود را می آموزند

 

نظریه رفتارگرایی

نظریه رفتارگرایی رویکرد این نظریه یادگیری ای مبتنی بر شرطی سازی است که بر اساس آن پادگیری نتیجه تأثیر عوامل محیطی و عوامل بیرونی است. علاوه بر این، یادگیری حاصل ايجاد پیوند و تقویت رابطه بین محرک ها و پاسخ ها در سیستم عصبی انسان است. به همین دلیل، تقویت و یا خاموشی ، بر رفتارهای ارتباطی تأثیر می گذارند، چرا که بسیاری از واکنش های ما نتیجه تقویت و یا خاموشی هستند.

 

حتما بخوانید:  نا اميدي

نظریه شناختی (شناخت گرایی)

در این دیدگاه، بر خلاف نظریه رفتارگرایی، به جای تأکید بر رفتار قابل مشاهده، خود افراد فعالانه اطلاعات محيط را انتخاب کرده و به آن توجه می کنند. به عبارتی دیگر، یادگیری فرآیند ذهنی فعالی است که طی آن دانش و اطلاعات به وسیله خود یادگیرنده پردازش شده و به بینش منجر می شود، در اینجا فرآیندهای عالی ذهنی مانند تفکر، تعقل، ادراک و حل مسئله مورد توجه قرار می گیرند. این نظریه بر یادگیری اکتشافی، یادگیری معنادار، یادگیری حل مسئله، تفکر انتقادی، انتقال یادگیری، و فراشناخت تأکید دارد

نظارت بر روابط نوجوان : نظارت بر روابط اجتماعی نوجوانان چگونه است؟ قسمت دوم

نظریه یادگیری اجتماعی

 در این نظریه ادعا می شود که بسیاری از رفتارها را فقط با مشاهده رفتار دیگران می توان آموخت. به عبارتی دیگر، فرد از طریق مشاهده دیگران، آید؛ چگونگی انجام رفتارهای تازه را شکل می دهد؛ در موقعیت های بعدی، این اطلاعات رمزی، به عنوان راهنمایی برای عمل، در خدمت فرد خواهند بود. این یادگیری بیشتر در زمان کودکی اتفاق می افتد و از طريق تقليد” و با الگوبرداری ” تحقق می یایند، چنین الگوبرداری ای معمولا از افرادی شکل می گیرد که در زندگی فرد نقش مهمی داشته اند و می تواند شامل والدین، خواهر و برادر، بستگان، دوستان،_همسایگان و معلمان باشد، علاوه بر این افراد، رسانه های گروهی و گروه های مرجع از جمله هنرمندان، ورزشکاران، سیاستمداران، شخصیت های تلویزیونی و سینمایی در ارائه الگو نقش مهمی دارند.

بیشترین بخش ارتباطات نوجوان، ارتباط با والدین و همسالان است و در ارتباط با این دو گروه است که نوجوانان ارتباطات را تجربه می کند و چگونگی ارتباطات را می آموزند. این در مبحث در دو بخش جداگانه تحت عنوان ارتباط نوجوان با والدين و ارتباط نوجوان با همسالانه بررسی می شوند.

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700