اعتیاد

انگیزه عناصر پیچیده متعددی دارد. این عناصر شامل اشتیاق و میل درونی که مراجع را احاطه کرده ،فشار بیرونی  و اهدافی که ماجمنءمع رمراجع ا تحت تاثیر قرار می دهد، میزان درک خطرها و فوائد رفتار برای خود و ارزیابی شناختی موقعیت هستند.

انگیزه حالت پویایی است که در همه حال و در ارتباط با موقعیت های مختلف شکننده است.

انگیزه یک نشانگر و شاخص قدرتمند در شروع، انجام و نگهداری تغییر است.

مصاحبه انگیزشی: یک شیوه درمانی برای تعامل با سوء مصرف کننده مواد است تا به آنها در حل مسائل مربوط به دودلی کمک کند. درست است که مسئولیت تغییر بر عهده مراجع است اما این مسئولیت از طریق یک شراکت درمانی با درمانگر تقسیم خواهد شد.

مداخلات انگیزشی به کلیه راهبردهای بالینی اطلاق می شود که برای افزایش انگیزه تغییر در مراجع به کار می رود و می تواند شامل موارد ذیل باشد:

مشاوره، ارزیابی مراجع، جلسات چندگانه یا مداخلات مختصر.

انگیزه تغییر آن چیزی نیست که مراجع دارد بلکه چیزی است که مراجع باید به دست آورد.  مراحل تغییر انگیزه شامل شناخت مشکل، جستجو به دنبال روش تغییر و سپس آغاز و پیروی از راهبرد تغییر است.

وظیفه درمانگر در افزایش انگیزه:

1. کمک به مراجع برای شناسایی مشکل و رفتار مشکل ساز با استفاده از ابزاری مانند تشویق

حتما بخوانید:  ماه رمضان ماه نزدیکی به خدا

2. به وجود آوردن ناهمگونی شناختی تا اینکه تغییر مثبت بهترین علاقه او شده و فرد برای تغییر کاملا احساس شایستگی و لیاقت کند و بتواند برنامه تغییر را طراحی و بر اساس آن فعالیت را آغاز و از راهبردهایی استفاده کند که بازگشت رفتار مشکل ساز را مانع شود.

اصول مصاحبه انگیزشی:

1. همدلی: درک احساسات مراجع، گوش دادن ماهرانه و بازتابی زیربنای همدلی است، مشاور باید نشان دهد که دیدگاه مراجع را درک کرده است، اجتناب از برچسب زنی به مراجع.

2. تفاوت بین رفتار کنونی و اهداف مهم مراجع: اهداف مهم زندگی مراجع را مشخص کنید، پیامدهای (بالقوه) رفتار کنونی مراجع را کشف کنید، در ذهن مراجع تفاوت بین رفتار کنونی و اهداف او را خلق و بزرگ کنید.

3. اجتناب از بحث و پرهیز از مواجهه مستقیم: بحث نه تنها سازنده نیست بلکه مخرب است، دفاع کردن سبب افزایش مقاومت در مراجع می شود، مقاومت مراجع پیامی برای تغییر راهبرد مشاور است.

4. دور زدن مقاومت: از مقاومت دوری کنید، اگر مقاومت افزایش یافت توقف کرده و روش را عوض کنید، از مواجهه اجتناب کنید، موضوع را عوض کنید، دیدگاه جدید را معرفی و نه تحمیل کنید، دادن اعتبار با مراجع به عنوان منبع روش های حل مسئله.

حتما بخوانید:  بدترین دروغ

5. حمایت خودکارآیی: باور به توانایی تغییر افزایش دهنده انگیزه قدرتمندی است، مراجع مسئول انتخاب و اجرای تغییر است، امید به بهبودی مهم است.

راهبردهای مشاور در مصاحبه انگیزشی:

1. تمرکز بر نقاط قوت مراجع به جای نقاط ضعف

2. احترام به خودمختاری و تصمیم مراجع

3. مراجع محور و فردی کردن درمان

4. عدم مسخ شخصیت مراجع با استفاده از برچسب هایی مانند معتاد یا الکلی

5. گسترش شراکت درمانی

6. استفاده از همدلی به جای قدرت و حق صاحب اختیاری

7. تمرکز بر مداخلات مختصر

8. تمرکز بر درمان های با شدت کم

9. شناخت اختلال سوء مصرف مواد به عنوان یک پیوستار

10. درک اینکه مراجع ممکن است بیش از یک ماده را مورد سوء مصرف قرار دهد

11. درک اینکه مراجع ممکن است دارای سایر اختلالات همراهی باشد که همه مراحل تغییر را تحت تاثیر قرار دهد

12. پذیرش اهداف درمانی جدید که ممکن است ساده و کوتاه مدت باشند

13. پذیرش مراجع به عنوان یک انسان

Print Friendly, PDF & Email

نظر شما چیست؟

avatar
700