جملات قابل تامل

جمله درباره غمگینی
غمگینی
غمگینی همان تنبلی است
جمله درباره استقلال
استقلال
دو دست موفقن چون مستقلند. دکتر کلانتر
جمله درباره روان درمانگر
روان درمانگر
روان درمانگر همان پرسشگر مجرب است. دکتر کلانتر
جمله درباره خلاقیت
خلاقیت
انسان ضعیف فاقد خلاقیت است. دکتر کلانتر
جمله درباره عشق
عشق
بالاترین ثرمایه عشق است. دکتر کلانتر
جمله درباره ی احساس تنهایی
احساس تنهایی
پذیرش احساس تنهایی از رموز موفقیت است. دکتر کلانتر
جمله درباره لذت
لذت
لذت ثمره درد است. دکتر کلانتر
جمله درباره ی زیستن
زیستن
تو گنهكاری؛ چون زندگیت را نزيسته ای!
جمله درباره ی احساس تنهایی
خلاقیت
خلاقیت ثمره محدودیت و شجاعت است. دکتر کلانتر
دوست نداشتن
بزرگترین جرم دوست نداشتن خود است. دکتر کلانتر
  • جمله درباره غمگینی
  • جمله درباره استقلال
  • جمله درباره روان درمانگر
  • جمله درباره خلاقیت
  • جمله درباره عشق
  • جمله درباره ی احساس تنهایی
  • جمله درباره لذت
  • جمله درباره ی زیستن
  • جمله درباره ی احساس تنهایی